ekologia dym komin spalarnia odpadów
zdjęcie poglądowe, pixabay.com

Radny Powiatu Ostrowskiego Bartosz Ziółkowski złożył interpelacje do Starosty Ostrowskiego w sprawie elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę, która ma powstać w Ostrowie.

W swojej interpelacji radny Bartosz Ziółkowski zwraca się z pytaniem – Czy prawdą jest, że do ostrowskiego Starostwa Powiatowego została przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przekazana dokumentacja wraz z wnioskiem celem wydania „decyzji środowiskowej” przez Starostę Ostrowskiego?

Złożone zapytanie ma wynikać jak czytamy w interpelacji z „informacji przekazanych przez Pana Mikołaja Kostkę podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 23 maja 2022 r. o kluczowej roli Starosty Ostrowskiego w procesie wydania tzw. „decyzji środowiskowej” dot. inwestycji związanej z budową w Ostrowie Wielkopolskim elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę”.

Zdaniem radnego ta inwestycja ma mieć „szczególne znaczenie (…) dla lokalnego bezpieczeństwa energetycznego nie tylko miasta, ale okolicznych gmin i całego Powiatu Ostrowskiego, jej funkcje gospodarczo-ekonomiczne dla przyszłości lokalnego systemu gospodarki odpadami i lokalnego ciepłownictwa – a w konsekwencji wpływ na wysokość cen za ciepło i opłat za odpady płaconych przez mieszkańców miasta i powiatu”

W udzielonej odpowiedzi na interpelację przez Starostę Ostrowskiego Pawła Rajskiego m.in. czytamy:

„Budowa elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę – nowego źródła energii dla Ostrowskiego Rynku Energetycznego”, to inwestycja, której lokalizacja przewidziana jest na działkach nr 1/67 i 1/68 (obręb 0123) w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Wrocławskiej. Pragnę poinformować, że zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest w przypadku tegoż przedsięwzięcia, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mają obowiązek zapewnić społeczeństwu możliwość czynnego uczestnictwa w postępowaniu administracyjnym.

Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w toku postępowania administracyjnego uzyskał uzgodnienia i opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim.

Nadmieniam, iż Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zakwalifikował planowaną inwestycję do przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust. 1 pkt. 47 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a więc należy ona do przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane obligatoryjnie. Kwalifikacja dotyczy instalacji do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogącej przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Należy dodać, że żaden z organów uzgadniających i opiniujących nie zakwestionował tego zaszeregowania.

Ostatnim etapem w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach było uzyskanie opinii, na podstawie art. 77 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy. Ze względu na fakt, że przedmiotowa instalacja stanowi przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko organem właściwym do wydania przedmiotowej opinii jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego pismem znak WGS.ROS.6220.16.2020 z dnia 15.02.2021 r. zwrócił się do ww. organu o wyrażenie opinii.

W dniu 25 kwietnia 2022 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego przekazał Staroście Ostrowskiemu powyższy wniosek o wyrażenie opinii twierdząc, że sam nie jest organem właściwym w tej sprawie. W dniu 12 maja 2022 r. Starosta Ostrowski zwrócił przedmiotowy wniosek, według właściwości, do marszałka. W dniu 31 maja br. Marszałek Województwa Wielkopolskiego powtórnie przekazał staroście wniosek o wyrażenie opinii.

Biorąc pod uwagę całe postępowanie administracyjne prowadzone przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę – nowego źródła energii dla Ostrowskiego Rynku Energetycznego”, Starosta Ostrowski nie jest organem właściwym do wydania opinii w przedmiocie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia. (…)

Zobacz również: Tak może być finansowana ostrowska spalarnia odpadów


W tym miejscu chcemy dodać, że władze miasta Ostrowa w styczniu informowały nasz portal, że –Inwestycja pn. „Budowa elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę – nowego źródła energii dla Ostrowskiego Rynku Energetycznego” jest w trakcie przygotowania. Zakończono prace związane z koncepcją projektu budowy elektrociepłowni. Aktualnie spółka Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. ubiega się o wydanie decyzji środowiskowej na to zadanie inwestycyjne.

Jak wynika z udzielonej odpowiedzi w ramach Rady Powiatu nadal nie ma stosownej decyzji. Oczywiście zdania w kwestii jej budowy są podzielone i jak pokazują przykłady sąsiednich samorządów mieszkańcom udało się zablokować jedną z takich inwestycji.

Budowę elektrociepłowni planowały bowiem władze Ostrzeszowa. Mieszkańcy Ostrzeszowa zaprotestowali jednak w tej sprawie i burmistrz podjął decyzję o zamknięciu projektu dotyczącego budowy nowej elektrociepłowni dla Ostrzeszowa.

Głosowanie jest obecnie niemożliwe.Subscribe
Powiadom o
2 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments

Trochę w/g mnie źle postawione pytanie. Powinniście zadać je w takim brzmieniu ” Czy w planowanej lokalizacji powinna poWstać spalarnia odpadów ? Wiadomo że taka spalarnia powinna powstać bo utoniemy w stosie odpadów ale nie w ścisłym centrum miasta Ostrowa i wtedy taka sonda będzie miarodajna.

Jestem przeciwna budowie spalarni w Ostrowie w centrum miasta w pobliżu osiedli mieszkaniowych, ogródków działkowych, szkół, przedszkoli, placów zabaw dla dzieci. Taka inwestycja powinna powstać w miejscu w którym mieszkańcy nie będą narażeni na trujące wyziewy.