Pandemia koronawirusa ma coraz większy wpływ na wszystkie sfery naszego życia, katastrofalne skutki odczuwają gospodarki wielu krajów. Stąd też każde – nawet te lokalne – działania podejmowane na rzecz jej poprawy mają teraz niebywałe znaczenie. Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce podjęła uchwały mające na celu pomoc przedsiębiorcom a także wprowadzające ograniczenia wydatków w tegorocznym budżecie.

W tym najtrudniejszym okresie w celu ochrony miejsc pracy oraz wsparcia przedsiębiorców działających na naszym terenie wprowadzamy zwolnienia z części podatku od nieruchomości za 2020 rok oraz przedłużenie terminu jego płatności dla niektórych podmiotów. Negatywne skutki finansowe spowodowane obniżeniem poziomu przychodów lub całkowitym wstrzymaniem działalności grozi niebezpieczeństwem znacznych zwolnień pracowników, a tym samym utraty dochodów z pracy dla wielu mieszkańców gminy, czemu musimy jako samorząd na ile jest to możliwe zapobiec – powiedział Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Osobom fizycznym, prawnym i jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej zatrudniającym do 49 pracowników przysługuje zwolnienie w wymiarze jednej raty podatku. Osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej zatrudniające od 50 do 200 pracowników mogą skorzystać ze zwolnienia z dwóch rat podatku, natomiast mającym w swych szeregach ponad 200 zatrudnionych przysługuje nie tylko zwolnienie z dwóch rat podatku, ale także możliwość przedłużenia terminu płatności za maj lub czerwiec do 15 września br.

Warunkiem otrzymania pomocy jest pogorszenie płynności finansowej przedsiębiorstwa o co najmniej 25%, liczonej jako stosunek łącznych przychodów ze sprzedaży w ciągu 2 miesięcy poprzedzających złożenie oświadczenia do łącznych przychodów ze sprzedaży z analogicznych 2 miesięcy roku ubiegłego lub łącznych przychodów ze sprzedaży za styczeń i luty 2020 roku. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa się do Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Szacujemy, że zwolnienia te uszczuplą gminny budżet o kwotę około 3.400.000,00 zł. Poza finansowymi skutkami ich wprowadzenia musimy również uwzględnić prawdopodobny znaczny spadek dochodów z innych tytułów, jak np. udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych czy z pozostałych podatków i opłat lokalnych. Spadek dochodów jest na dzień dzisiejszy trudny do oszacowania – powiedział Bolesław Borkowski, skarbnik Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Mniejsze wpływy budżetowe wymusiły na samorządzie konieczność podjęcia uchwały o ograniczeniu bądź rezygnacji z wielu zaplanowanych na ten rok wydatków majątkowych i bieżących. Rezygnuje się m.in. z następujących wydatków inwestycyjnych:

 • częściowy remont dachu budynku dworca kolejowego w Nowych Skalmierzycach
  (- 1.100.000,00 zł);
 • budowa parkingu miejskiego przy ul. Kolejowej w Nowych Skalmierzycach
  (- 300.000,00 zł);
 • przebudowa układu drogowego w południowej części parkingów przy Stadionie Miejsko-Gminnym w Nowych Skalmierzycach w obrębie ulicy Mostowej i nowego zjazdu do firmy Vossloh/Skamo (- 700.000,00 zł);
 • zakup działki na parking przy Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach (- 133.600,00 zł);
 • zakup działki i budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach (- 463.900,00 zł);
 • modernizacja skateparku w Nowych Skalmierzycach (- 300.000,00 zł);

Wprowadza się także oszczędności w wydatkach bieżących:

 • zmniejszenie planowanych dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne oraz na budowę zbiorników na wodę deszczową (- 250.000,00 zł);
 • ograniczenie wydatków na oświatę;
 • zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce (- 200.000,00 zł);
 • znaczne ograniczenie wydatków na promocję, kulturę i sport, w tym m.in. odwołanie XXVII Dni Nowych Skalmierzyc i innych imprez (- 485.000,00 zł) oraz ograniczenie działalności Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej (- 150.000,00 zł);

Jako samorząd uznaliśmy, że wprowadzona przez rząd tarcza antykryzysowa może nie wystarczyć, by powstrzymać załamującą się gospodarkę. Przedsiębiorcy to zaś sól naszej ziemi, w olbrzymiej mierze warunkująca jej dobrobyt. Ich problemy w bezpośredni sposób przekładają się na zatrudnienie, a przez to również na poziom życia naszych mieszkańców. Nawet więc jeśli podjęta na sesji decyzja o zwolnieniu z części podatku od nieruchomości mocno uszczupli nasz budżet i zmusi do oszczędności, w tym inwestycyjnych, to summa summarum najważniejsze w tym wszystkim jest teraz ocalenie miejsc pracy, ocalenie rodzin. A inwestycje? Furtka pozostaje otwarta, a my będziemy reagować adekwatnie do rozwoju sytuacji. Póki co będziemy realizować te najważniejsze i najpilniejsze, inne odkładając w czasie. Jeśli tylko jednak pojawią się jakiekolwiek oszczędności lub sytuacja gospodarcza ulegnie poprawie – to i część z nich „wskoczy” z powrotem do budżetu – komentuje burmistrz Jerzy Łukasz Walczak.
ŹRÓDŁOUGiM Nowe Skalmierzcye