Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Kuroszczyk otrzymał absolutorium podczas ostatniej Sesji Rady Gminy Ostrów Wielkopolski. Za udzieleniem absolutorium głosowali wszyscy obecni na sesji radni.

Polityka finansowa prowadzona przez wójta gminy Piotra Kuroszczyka, zasługuje na bardzo wysoką ocenę. Wójt nie tylko starannie zaplanował budżet gminy na 2019 rok, ale też zrealizował go w sposób wysoce satysfakcjonujący. Najbardziej cenię sobie wywiązanie się Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski z zaplanowanych zadań inwestycyjnych. W roku 2019 były one bardzo ambitne i w znakomity sposób wpłynęły na rozwój wszystkich miejscowości naszej gminy – powiedziała radna Ewa Mierzwicka, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Plan dochodów budżetu gminy na koniec roku 2019 wyniósł 87.827.179, 97 złotych, z tego:

  • dochody bieżące wyniosły 85.759.232,86 złotych
  • dochody majątkowe to kwota 2.067.947,11 złotych.

. Wpływy do budżetu na koniec ubiegłego roku wyniosły 87.525,320,54 zł. Wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniósł 99,66%.

  • dochody bieżące to 85.913.361,74 zł
  • dochody majątkowe 1.611.958,80 zł

Plan wydatków budżetu gminy na koniec grudnia 2019 roku po zmianach wyniósł 99.270.510,52 złotych. Natomiast wykonanie było na poziomie 97.051.604,91 złotych. A zatem wykonanie wydatków w stosunku di planu wyniosło 97,76%.

  • wydatki bieżące to kwota 79.562.569,17 zł
  • wydatki majątkowe (inwestycje) – 17.489.035,74 zł

W sumie w ciągu całego 2019 roku dokonano 35 zmian w budżecie. Były to zarówno uchwały podejmowane przez radnych jak i przez zarządzenia wójta gminy. Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje wysokość dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

– Około 40% całego budżetu przeznaczono na oświatę. Roczne utrzymanie szkół podstawowych kosztowało Gminę Ostrów Wielkopolski prawie 23 mln złotych, przedszkola to ponad 11 mln złotych, a gimnazja 2,7 mln złotych. Kolejne 5 mln 700 tys. złotych stanowiła wartość inwestycji przeprowadzona w szkołach, w przedszkolach były to zadania warte 2 mln złotych. W roku 2019 podobnie jak i w latach ubiegłych samorząd płacił za dowóz dzieci do placówek oświatowych. Była to kwota ponad 0,5 mln złotych. Inwestycje drogowe, w tym bieżące utrzymanie dróg wyniosło ponad 4,5 mln złotych. Wsparliśmy także finansowo zadania drogowe realizowane przez Powiat Ostrowski. Była to kwota 350 tysięcy złotych. Na naszą pomoc mogła także liczyć ostrowska PSP oraz Komenda Powiatowa Policji. Strażaków wsparliśmy kwotą 12 tysięcy złotych, a policję kwotą 50 tys. złotych. W obu przypadkach pieniądze trafiły na doposażenie jednostek – wymienia wójt gminy Piotr Kuroszczyk.

Na tym jednak nie koniec. Ochotnicze straże pożarne z Gminy Ostrów Wielkopolski otrzymały w sumie ponad 1 mln złotych. Na zadania związane z pomocą społeczną przeznaczono 2,7 mln złotych. Oświetlenie ulic, placów i dróg kosztowało w ubiegłym roku ponad 1 mln 116 tys. złotych. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, w tym utrzymanie świetlic wiejskich przeznaczono 4,1 mln złotych. Utrzymanie gminnych bibliotek kosztowało prawie 1 mln złotych.

25 mln złotych pochłonęły wydatki związane z Rodziną, w tym 17 mln złotych wypłata w ramach 500+.

2019 rok, to wielomilionowe zadania inwestycyjne w oświacie. Do najważniejszych należała m.in.: rozbudowa szkoły wraz z budową sali gimnastycznej w Łąkocinach za 1,5 mln złotych, budowa nowego przedszkola we Wtórku o wartości 1,7 mln złotych, budowa stadionu lekkoatletycznego w Lewkowie za kwotę prawie 2,5 mln złotych, termomodernizacja szkoły w Sobótce za 400 tysięcy złotych.

Na rozbudowę szkoły w Wysocku Wielkim przeznaczono 300 tysięcy złotych. Nowe place zabaw powstały m.in.: przy przedszkolu w Daniszynie. W ubiegłym roku zakończyła się także gruntowna termomodernizacja szkoły w Lamkach i Szczurach – wydatki sięgnęły prawie 3 mln złotych (inwestycja dwuletnia), znaczna ich część pochodziła z UE.

Do najważniejszych inwestycji społecznych należy zapewne oddanie do użytku gruntownie zmodernizowanej i przebudowanej świetlicy wiejskiej w Świeligowie oraz termomodernizacja obecnego budynku Urzędu Gminy przy ulicy Gimnazjalnej.

Do użytku oddano także gruntownie zmodernizowaną i przebudowana świetlice wiejską w Świeligowie. O 20 tysięcy złotych zwiększyła się pula środków na dofinansowanie z budżetu gminy zadań sportowych, realizowanych przez organizacje pozarządowe. Była to kwota 250 tysięcy złotych. Na stypendia dla najlepszych uczniów przeznaczono ponad 120 tysięcy złotych.

– Jeden z radnych wyliczył aż 100 zadań, od tych najmniejszych, do wielomilionowych. To głównie zadania oświatowe i społeczne. W 2019 roku oddaliśmy aż 7 ważnych obiektów. Z każdej inwestycji się cieszymy. Myślę, że taką wisienką na torcie było otwarcie nowej siedziby Urzędu Gminy. 19 sierpnia minął rok, od kiedy pracujemy w nowym miejscu– mówił wójt gminy Piotr Kuroszczyk.
ŹRÓDŁOfot: UG Ostrów Wielkopolski