Komitet Regionów zarzuca krajowym planom w zakresie energii i klimatu brak dialogu z władzami lokalnymi i regionalnymi, co jest wbrew zasadom zarządzania unią energetyczną.

 

Jak podkreślił podczas debaty w Europejskim Komitetu Regionów przewodniczący KR Karl-Heinz Lambertz, Europa nie osiągnie neutralności klimatycznej bez udziału miast i regionów. „Zarządzanie unią energetyczną wymaga od państw członkowskich ustanowienia stałego, wielopoziomowego dialogu z władzami lokalnymi i regionalnymi, służącego opracowaniu krajowych planów w zakresie energii i klimatu” – ocenił Lambertz.

Według szefa KR, te plany są jednak „wyraźnie niewystarczające„. „Jeśli UE ma z powodzeniem dokonać transformacji w dziedzinie czystej energii, to wszystkie państwa członkowskie muszą zobowiązać się, że do 2050 r. uczynią z Europy obszar neutralny dla klimatu. Szczególnie ważne jest tu ciągłe zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych w opracowywanie planów działań w zakresie energii i klimatu” – podkreślił.

Uczestniczący w debacie komisarz UE ds. polityki klimatycznej i energetycznej Miguel Arias Canete zauważył, że wiele regionów i miast wyznaczyło sobie na rok 2030 bardziej ambitne cele niż ich rządy krajowe.

Proponujemy teraz większe możliwości finansowania dla miast i regionów, aby wdrożyć zarówno środki łagodzenia zmiany klimatu, jak i środki dostosowawcze. Obejmuje to 35 proc. środków z programu Horyzont Europa, nowy program LIFE o wartości 5 mld EUR, uzupełniający InvestEU, (…) na który oferujemy 30 proc. środków na wsparcie celów w dziedzinie klimatu” – wyliczył Canete.

Natomiast przewodniczący włoskiego regionu Apulia Michele Emiliano, który jest autorem opinii Komitetu Regionów dotyczącej realizacji unijnej strategii neutralności klimatycznej do roku 2050, zaznaczył, że w dokumencie potwierdzono konieczność osiągnięcia tego celu.

Regiony i miasta są do tego gotowe. Nie da się jednak powiedzieć tego samego o Radzie Europejskiej, ponieważ niektóre państwa członkowskie (m.in. Polska – PAP) nie przyłączyły się do realizacji tego celu. Potrzebujemy podejścia oddolnego, jeśli chcemy naprawdę poradzić sobie z kryzysem klimatycznym i stworzyć bardziej sprawiedliwą i zrównoważoną Europę, która nikogo nie pozostawia w tyle” – ocenił.

Komitet Regionów zaapelował o zwiększenie w budżecie UE udziału wydatków na klimat do co najmniej 30 proc., przypominając o znaczeniu skutecznego opodatkowania energii. Ma to zapewnić „skoordynowane, spójne i terminowe” działania w odpowiedzi na zmianę klimatu.

Członkowie KR opowiedzieli się za tym, by zrewidować unijny cel dotyczący 32-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w całym koszyku energetycznym i podnieść go do 40 proc. do 2030 r., co z kolei ma umożliwić osiągnięcie celu neutralności klimatycznej do roku 2050.

Zgromadzenie miast i regionów UE domaga się także systematycznego angażowania regionów i władz lokalnych we wdrażanie celów zrównoważonego rozwoju i porozumienia paryskiego oraz w prace przygotowawcze w ramach COP25, w tym także wnosi o przyznanie przedstawicielowi KR-u roli obserwatora we wszystkich organach przygotowawczych Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC).

Członkowie KR uznali ponadto, że dekarbonizacja jest najskuteczniejszą polityką prewencyjną w zakresie ochrony zdrowia obywateli. Europejska Agencja Środowiska szacuje, że co roku w Europie dochodzi do 483 tys. przedwczesnych zgonów z powodu zanieczyszczenia powietrza.

W grudniu ub.r. państwa członkowskie przedstawiły projekty krajowych planów w zakresie energii i klimatu. Obejmują one instrumenty planowania służące realizacji celów unii energetycznej, głównie w zakresie energii i klimatu na 2030 r. Komisja Europejska opublikowała niedawno ocenę tych projektów, uznając, że w obecnym kształcie są niewystarczające zarówno pod względem odnawialnych źródeł energii, jak i wkładu na rzecz efektywności energetycznej.

kic/
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments