MZO Ostrów

Poseł Jarosław Urbaniak poinformował podjętych działaniach w związku   pojawiającymi się informacjami od mieszkańców o przepełnieniu wysypiska przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Podczas konferencji prasowej w dniu 16 października 2018 r. poseł Jarosław Urbaniak informował na temat otrzymanych od mieszkańców zdjęć lotniczych, ukazujących przepełnienie wysypiska przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim. To wszystko, mimo planów, aby fakt ten nastąpił dopiero w 2024 r.

Z otrzymanych i przedstawionych zdjęć wynikało, że na wysypisku składowane są odpady segregowane, mimo że powinny one trafić do sortowni Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. Poseł wskazywał też, że nieużywane aktualnie części kwatery powinny być zasypane cienką warstwą piasku lub ziemi. Jak zaś ukazywały wspomniane zdjęcia, odkryta jest cała kwatera, co może być przyczyną wydzielającego się nieprzyjemnego zapachu.

W związku z powyższym została podjęta interwencja poselska, w związku z którą poseł Jarosław Urbaniak zwrócił się do prezesa RZZO Sp. z o. o. i ZOiGO MZO S.A., pana Andrzeja Strykowskiego z prośbą o przedstawienie stosownych wyjaśnień. Została również podjęta interwencja w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu, w którym poseł wniósł o przeprowadzenie stosownej kontroli.

Do dnia wystosowania niniejszego komunikatu prezes Andrzej Strykowski nie odniósł się do zadanych pytań. Przeprowadzona została kontrola w zakresie nieprawidłowego gospodarowania odpadami na terenie Ostrowa Wielkopolskiego. Kontrola rozpoczęła się 21 listopada 2018 r. i zakończy się w dniu 11 grudnia 2018 r. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w obrębie kwatery składowane są znaczne ilości odpadów tworzywa sztucznego, tekstyliów, wielkogabarytów, odpadów z cmentarzy oraz odpadów drewna, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz metalu. Część z tych odpadów ma charakter niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych. Pozwolenie zintegrowane udzielone zakładowi decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego nie umożliwia składowania na składowisku w/w odpadów. W piśmie WIOŚ poinformował, że co najmniej zostanie skierowane do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wystąpienie pokontrolne, oraz wymierzony zostanie mandat karny za eksploatację instalacji z naruszeniem warunków pozwolenia zintegrowanego.

Poseł Jarosław Urbaniak odniesie się do powyższych i dalszych ustaleń na konferencji prasowej, po otrzymaniu końcowych ustaleń kontroli.

 Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments