Osoby lub rodziny mieszkające w Ostrowie Wielkopolskim, a znajdujące się w  trudnej sytuacji finansowej, w związku z  kryzysem energetycznym mogą zwrócić się z wnioskiem o pomoc do  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o tzw. specjalny zasiłek celowy.

Specjalny zasiłek celowy może być przyznany  w szczególnie uzasadnionych przypadkach  osobie lub rodzinie  o dochodach  przekraczających  ustawowe kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej.

Sposób realizacji pomocy następuje na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej: pomoc przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej złożony w MOPS, po przeprowadzeniu przez pracowników socjalnych rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania i zebraniu niezbędnej  dokumentacji. Celem wywiadu jest ustalenie sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej wnioskodawcy oraz jego potrzeb. Przy udzielaniu świadczenia bierze się pod uwagę  możliwości, zasoby i uprawnienia wnioskodawcy do przezwyciężenia  trudnej sytuacji życiowej.

Wysokość specjalnego zasiłku celowego  nie może przekroczyć  kryterium dochodowego w pomocy społecznej tj.

  • dla osoby samotnie gospodarującej  maksymalnie 776 zł,
  • dla  osoby w rodzinie  maksymalnie 600 zł na osobę w rodzinie.

Szczegółowych informacji udziela Dział Pomocy Środowiskowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 17 od poniedziałku do piątku  w godz. od 8:00 do 14:00, nr telefonu: 62 50-28-204, 62 50-28-224, 62 50-28-246,  62 50-28-201.
ŹRÓDŁOUM Ostrów
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments