W Forum Synagoga, odbyły się uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej podczas których wręczono nagrody dla wyróżniających się nauczycieli.

W czwartek, 13 października odbyły się uroczystości powiatowe, podczas, których nagrodzono wyróżniających się nauczycieli ze szkół prowadzonym przez Powiat Ostrowski.

– Dziękuję wszystkim nauczycielom z pasją, sercem i powołaniem, którzy przekazują wiedzę, umiejętności i wartości kolejnym pokoleniom młodych ludzi – mówi Paweł Rajski, Starosta Ostrowski.

Laureaci Nagrody Starosty Ostrowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2022

Jarosław Paszkiewicz – dyplomowany i charyzmatyczny nauczyciel matematyki, który nauczanie z przedmiotu realizuje swoim programem autorskim wykraczając poza ramy podręczników. Jest recenzentem wewnętrznym podręczników i zbiorów zadań dla szkół średnich Poznańskiego Wydawnictwa SENS oraz organizatorem konkursów i warsztatów matematycznych dla uczniów miasta i powiatu ostrowskiego a jego uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki maturalne lokując się w ścisłej czołówce Wielkopolski. 

Justyna Kociemba – Żulicka – polonista i biegła sądowa z zakresu kultury języka. Sekretarz w Ostrowskim Towarzystwie Naukowym. Publikowała w „Języku a Kulturze”. Jej teksty znajdują się również w książkach „Język. Stereotyp. Przekład”, „Kultura Lokalna”, „Okruchy PRL-u”. Autorka „Małego słownika erotyzmów polskich”, współautorka materiałów ćwiczeniowych dla maturzystów. Czynna egzaminatorka maturalna oraz wykładowczyni na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu.W 2022 roku została wpisana na ministerialną listę ekspertów awansu zawodowego nauczycieli. 

Iwona Wendt – Nauczyciel matematyki, przez wiele lat wicedyrektor. Osoba kreatywna, dostrzegającą potrzeby uczniów, doskonaląca swój warsztat pracy, dzięki czemu jej lekcje matematyki są atrakcyjne i zachęcające do nauki. W ramach spotkań III Kroków do Kariery zaprasza do szkoły osoby, które pokazują uczniom, że warto się uczyć, doskonalić umiejętności i być ciekawym świata. Zaangażowana w akcje charytatywne w tym m.in. zbiorek darów dla potrzebujących na Ukrainie. Od roku 2017 prowadzi stronę ,,I-wendty matematyczne”, gdzie dzieli się swoimi dobrymi praktykami w zakresie nauczania matematyki.

Wojciech Kałuża. Kreatywny nauczyciel języka polskiego, który z zaangażowaniem, pasją i nienaganną dykcją wypełnia swoje obowiązki, czego przykładem są m.in. opieka nad samorządem szkolnym, redagowanie razem z uczniami gazetki szkolnej, przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach, spektaklach i imprezach. Osoba oddana na rzecz filmu i teatru. W ramach szkolnego teatru przygotowuje spektakle teatralne. Współpracuje z łódzką filmówką organizując wyjazdy z przyszłymi adeptami kamery oraz spotkania lokalne na większość przedsięwzięć filmowych, które są organizowane w naszym mieście.

Artur Kurczaba – w swojej pracy zawodowej duży nacisk kładzie na przygotowywanie uczniów do olimpiad i konkursów przedmiotowych, w których młodzież chętnie uczestniczy i uzyskuje wysokie lokaty. Na bieżąco współpracuje z Komendą Policji organizując wykłady i warsztaty dla uczniów o profilu prawno-policyjnym z zakresu prawa karnego oraz musztry policyjnej. Współpracuje również z Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej, Powiatowym Centrum Śledczym, Prokuraturą Okręgową w organizacji zajęć przedmiotowych. Przygotował i zrealizował innowacyjny projekt edukacyjny „Młodzież kontra cyberrzeczywistość”. 

Sabina Przepiórka nauczyciel dyplomowany, wieloletni wicedyrektor. Inspiruje w szkole liczne inicjatywy mające na celu podniesienie jakości pracy szkoły m.in. angażuje się w organizacje kwalifikacyjnych kursów zawodowych i organizację Branżowej Szkoły II stopnia oraz Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych. Motywuje nauczycieli do organizacji konkursów przedmiotowych oraz przygotowania uczniów do konkursów zawodowych: ,,Najlepszy w zawodzie fryzjer”. Ogólnopolskiego konkursu dla Młodych krawców i Projektantów „Mała Pętelka”, Konkursu ,,Kreacje-inspiracje„. 

Agnieszka Sikora nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSB-E. Wspiera uczniów w działaniach samokształceniowych, przygotowuje ich do udziału w olimpiadach, konkursach geodezyjnych i zawodoznawczych. W ubiegłym roku szkolnym drużyna Zespołu Szkół Budowlano – Energetycznych zapewniła sobie uczestnictwo w etapie ogólnopolskim w Olimpiadzie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Współpracuje z licznymi instytucjami, w tym szczególnie zaangażowana na rzecz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie i Okręgowej w Poznaniu. Autorka i recenzentka zadań egzaminacyjnych. Członek Zespołu Krajowego ds. egzaminów zawodowych w zawodach technik geodeta i technik elektroenergetyk transportu szynowego. 

Renata Jakubczyk – zaraża swoim entuzjazmem do nauki angielskiego i niemieckiego, a jej animusz przekłada się na tysiące innych działań. Wolontariusz, komendant, obozu w Boszkowie. Organizuje jego życie od  pierwszego śledzia do namiotu po ostatniego uczestnika. Współpracuje z wieloma instytucjami bez decyzji których funkcjonowanie zgodne z prawem nie byłoby możliwe. Prowadzi dokumentację, pozyskuje wolontariuszy, i zajmuje się zaopatrzeniem. Założyła Szkolny Klubu Żeglarskiego CzyZSTa Energia, jest też aktywnym współorganizatorem szkolnych projektów Erasmus plus. Pisze projekty, tłumaczy, pozyskuje partnerów, prowadzeni zajęcia dla uczestników projektu promuje szkołę i powiat. 

Gabriela Sznajder nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, a także podstaw przedsiębiorczości w ZST-E CKU. Fascynuje ją szczególnie historia regionu. Współpracowała z Pamiętnikiem Biblioteki Kórnickiej, Ostrowskim Towarzystwem Naukowym, lokalnymi gazetami. Opublikowała ponad 20 artykułów  poświęconych głównie historii ziemi ostrowskiej a także Górnego Śląska. Stara się zaszczepić zainteresowania dziejami „małej Ojczyzny” wśród uczniów, prowadząc w różnych formach zajęcia pozalekcyjne. Jej podopieczni zostali nagrodzeni lub wyróżnieni za swoje prace w wielu projektach regionalnych i ogólnopolskich. Jeden z nich to Ogólnopolski Konkurs „Historia Bliska” organizowany przez IPN Poznań pod nazwą „Wielkopolskie dwory i ich mieszkańcy”. 

Monika Białas – nauczyciel – pedagog niezwykle zaangażowany w życie szkoły i internatu szkolnego w Zespole Szkół w Przygodzicach Jako przewodnicząca szkolnego zespołu wychowawczo profilaktycznego, wspiera wychowawców klasowych szczególnie w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Dzięki jej zaangażowaniu uczniowie i mieszkańcy internatu mogą się czuć w szkole jak w we własnym domu. Młodzież obdarza ją zaufaniem, dzięki czemu łatwiej rozwiązuje nawet bardzo osobiste problemy. Rozwija u swoich uczniów i wychowanków umiejętność samodzielnego działania, inspiruje do rozwijania zainteresowań, przygotowuje do udziału w konkursach i wolontariacie oraz organizuje samopomoc koleżeńską. 

Patrycja Kryjom – Wspiera merytorycznie, organizacyjnie i praktycznie uczniów. Pomaga rodzicom poradzić sobie z tą trudną sytuacją jaką jest dla nich wiadomość o niepełnosprawności ich dziecka. Jest organizatorką programu „Laboratoria przyszłości”, dzięki któremu szkoła wzbogaciła się o nowoczesne pomoce dydaktyczne. Pomysłodawczyni i organizator Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego, organizatorka wyjazdów na wystawy fotograficzne dla uczniów z umiarkowanąniepełnosprawnością intelektualną. Pomysłodawczyni, organizatorka i współautorka Książki kucharskiej dla absolwentów Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim. 

Izabela Garyantesiewicz – od ponad 20 lat prowadzi klasę skrzypiec w ZSM, pełni również funkcję prowadzącej drugich skrzypiec w Filharmonii Kaliskiej. Z zespołem tym koncertowała w kraju i za granicą, jako muzyk uczestniczyła także w trasach koncertowych orkiestry Sinfonia Varsovia po Japonii i Niemczech. Jako solistka i kameralistka brała udział w licznych koncertach, uświetniających życie kulturalne naszego regionu. Wielu spośród jej uczniów odniosło sukcesy na bardzo prestiżowych konkursach w kraju i za granicą. m.in.: w Japonii, Włoszech, Serbii. Laureatka Srebrnego Medalu za długoletnią służbę na rzecz kultury. 

Agata Wojciechowska – Szelerska pedagog w Bursie Szkolnej. Organizuje zajęcia wspomagające proces adaptacji, integracji, kształtujące poczucie własnej wartości i osobowości wychowanków, wskazuje jak dbać o piękno języka ojczystego. Od lat udziela pomocy z języka polskiego wychowankom, mającym trudności w opanowaniu przedmiotu jak również wspomaga maturzystów w przygotowaniach do egzaminu. Organizuje ogólnobursowe dyktanda pt. „My się byków nie boimy!” Współorganizatorka happeningu „Czytaj książki. Będziesz Wielki”. Opiekun kółka dziennikarskiego, któreredaguje bursową gazetkę „Bursonoga”. Realizuje własny program edukacji fotograficznej „W obiektywie wychowanka”. 

Bernadeta Matysiak – nauczyciel baletu w MDK. Jak sama mówi praca z dziećmi jest jej pasją, uczy pokory i odpowiedzialności, jak również rozwija oraz pozwala realizować nowe wyzwania. Dzieci są dla niej inspiracją do tworzenia nowych choreografii. Prowadzone przez nią grupy taneczne uczestniczą w większości imprez organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury. O wysokim poziomie pracy świadczą najwyższe laury zdobywane przez młode tancerki na międzynarodowych festiwalach. Ostatnie osiągnięcia to Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Summer Art Symphony Ryga 2022 w Łotwie oraz grad pierwszych miejsc za solówki i duety. Podobnie na Międzynarodowym Festiwal „DANCE SUPER STAR – 2022”.

Hanna Olejnik – prowadzi zajęcia dziennikarsko-filmowe, teatralne, a od tego roku szkolnego również filmowo – aktorskie w MDK. Wprowadza wychowanków w tajniki sztuki dziennikarskiej dbając o wysoki poziom merytoryczny i formalny wszelkich działań młodych dziennikarzy. Przekazuje zasady etyki dziennikarskiej oraz rzetelności pracy informacyjnej. Wspólnie z wychowankami opracowuje i wydaje gazetę „Nasze eMDK”, kręci filmowe materiały reklamujące działania Młodzieżowego Domu Kultury. Podczas tych swoich zajęć przekazuje młodym uczestnikom, że istotne w poczynaniach są: pokora, szacunek wobec innych oraz obserwacja: ludzi, ich zachowań, świata wokół. 

Renata Skrzypczak – wicedyrektorka w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim. Osoba dobrze zorganizowana i empatyczna. Oprócz działalności diagnostycznej, terapii EEG biofeedback, doradztwa zawodowego prowadzi sieć wsparcia i współpracy dla nauczycieli szkół podstawowych. Dba o przyjazną atmosferę w pracy organizując wycieczki, imprezy okolicznościowe, wyjazdy na imprezy kulturalne. Jest współzałożycielem i skarbnikiem Stowarzyszenia Wspierającego działalność Statutową Poradni „Razem Damy Radę”. 

Jerzy Lisiak kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych w szkole w Przygodzicach. Nadzoruje kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach, rolnik, technik rolnik oraz pszczelarz, które cieszą się ogromną popularnością wśród słuchaczy. Organizuje szkolenia dla uczniów z obsługi wózków widłowych, kombajnów zbożowych, dotyczące ochrony roślin oraz z zakresu BHP w rolnictwie korzystając z pomocy przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy i KRUS. Organizuje spotkania młodzieży w szkole  z przedstawicielami firm rolniczych oraz weterynarzami. Współpracuje również z Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Angażuje się w realizację projektów skierowanych do uczniów i finansowanych ze środków Unii Europejskiej

Magdalena Wojtasz – mimo pełnienia funkcji dyrektora od dwóch lat posiada osiągnięcia w zakresie podnoszenia jakości pracy szkoły, organizacji pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej, tworzeniu nowoczesnej bazy dydaktycznej, rozwijaniu działalności pozalekcyjnej. Z zaangażowaniem dba o przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek: dostosowuje ofertę edukacyjną do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz nawiązuje współpracę z nowymi partnerami. Potwierdzeniem tych działań jest nagroda od Polskiego Związku Stowarzyszeń i Racjonalizatorów nagroda „ZST- Przyjacielem Młodzieży” dla jednej z dwóch szkół w Polsce. Systematycznie pozyskuje środki od sponsorów na duże remonty i doposażenie szkoły.

Tomasz Guliński – dyrektor w Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Przygodzicach. Z jegoinicjatywy rozpoczął się generalny remont internatu szkolnego W ostatnim czasie w szkole powstała nowoczesna strzelnica multimedialna do zajęć dla klas mundurowych, stowarzyszeń i organizacji. Realizował projekty np. Cyfrowa Szkoła Wielkopolski 2020 oraz Ligi Przedmiotowe w ramach, których szkoła pozyskała bardzo duże wsparcie w postaci nowoczesnego sprzętu: laptopów, tabletów, aparatu cyfrowego. Szkoła od 2019 roku słynie z nowych kierunków: technik weterynarii i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, które cieszą się ogromnym powodzeniem. 

Beata Serbakowska dyrektor, który mimo iż od wielu lat kieruje szkołą jej pełna energii, pomysłów i inwencji. Trafnie diagnozuje potrzeby i oczekiwania różnych grup niepełnosprawności co znajduje odzwierciedlenie w programie rozwoju szkoły. Dba o poszanowanie godności osobistej. Pielęgnuje tradycje szkoły i tworzy jej indywidualny wizerunek. Życzliwa, zdecydowana i zawsze chętna do pomocy. Potrafi podejmować ważne decyzje, mające istotny wpływ na funkcjonowanie placówki. Realizuje misję szkoły: „Nie takie ważne, żeby człowiek wiedział, ale żeby dobrze wiedział; nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał; nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.

Dariusz Kaczmarek – Menadżer, który realizuje wciąż nowe pomysły i wizje, aby zapewnić szkole sukcesy a młodzieży możliwość rozwoju. Wprowadza nowe kierunki kształcenia, unowocześnia proces kształcenia zawodowego oraz zaplecze dydaktyczne. Doskonale rozumie potrzeby i oczekiwania uczniów, nauczycieli pracowników i środowiska lokalnego. Współpracuje ze szkołami, przedszkolami oraz firmami branży gastronomiczno-hotelarskiej, fryzjerskiej, odzieżowej i reklamy w ramach umów partnerskich. Jest organizatorem Ostrowskiego Festiwalu Stylu i Urody, Ostrowskiego Festiwalu Smaków Regionalnych Targów Turystycznych, Targów Pracy i Edukacji Zawodowej stałych przedsięwzięć z kalendarza imprez promujących szkolnictwo zawodowe.

Marzena Mocek – dyrektor, która na przestrzeni dwudziestu lat kierowania placówką d ba o wszechstronny rozwój wychowanków poprzez stworzenie im w Bursie możliwości rozwijania zainteresowań i talentów. Wspomaga akcje kształtujące u wychowanków postawy szacunku i pomocy drugiemu człowiekowi. W ostatnim okresie nadzorowała bardzo rozległe działania związane z termomodernizacją budynku, w tym wymianę dachu wraz z montażem fotowoltaiki, wymianą okien, centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, oraz generalnego remontu pomieszczeń sanitarnych przeznaczonych dla wychowanków. W ramach polepszenia dostępności przystosowała pomieszczenie mieszkalne wraz z windą dla osób niepełnosprawnych.


Natomiast, we wtorek, 11 października wyróżnienia wręczono dyrektorom i nauczycielom szkół prowadzonych przez miasto Ostrów.

Nagrody Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymali:

Dorota Grześkowiak. Jest nauczycielem z 40-letnim stażem pracy. Od 7 lat pełni funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1.  Pozyskuje środki zewnętrzne, które służą uczniom w procesie nauczania, wychowania, opieki i sportu m.in. pozyskała kwotę 250 tys. złotych na budowę nowoczesnego placu zabaw przy szkole oraz w 2020 r. na modernizację  stołówki szkolnej z konkursu ogłoszonego przez  sieć handlową Kaufland  Polska – ,,Stołówka z klasą”.

Beata Kieliba. Jest nauczycielem z 28-letnim stażem pracy, od 2016 r. pełni funkcję dyrektora Przedszkola nr 2. Systematycznie podejmuje działania związane z realizacją projektów, programów edukacyjnych, akcji, które wspomagają edukację teatralną, prozdrowotną, ekologiczną oraz budują wiedzę  o świecie społecznym. Od września przedszkole funkcjonuje w nowej lokalizacji przy ul. Staroprzygodzkiej 52.

Halina Musielak. Nauczyciel z 38-letnim stażem pracy, od 4 lat Dyrektor Przedszkola nr 8. Dzięki jej staraniom, przedsiębiorczości i zaangażowaniu przeprowadzono w placówce wiele remontów i inwestycji. Autorka programów, które realizowane są w przedszkolu: ,,Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla przedszkola”, ,,Komputer dla przedszkola’’ oraz ,,Program wychowawczy”.

Izabela Hirsa. Nauczyciel z 30-letnim stażem pracy, od 2016 roku pełni funkcję dyrektora Przedszkola nr 12. To wyjątkowa placówka, w której oprócz grup ogólnodostępnych, funkcjonują  oddziały specjalne przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnościami. Dyrektor swoje działania koncentruje na rozwoju przedszkola. To prężnie działający manager i dobry zarządca placówki, która od września mieści się w nowej siedzibie przy ul. Dobrej.

Ewa Gąsiorek. Jest nauczycielem z 38 – letnim stażem pracy, od 20 lat dyrektor Przedszkola nr 16, które funkcjonuje w trzech placówkach. W kwietniu br. zainicjowała i otworzyła oddział dla dzieci z Ukrainy. Od trzech lat jest koordynatorem akcji charytatywnej ,,Aniołkowe granie” promującej rodzicielstwo zastępcze. Autorka projektu ,,Dzień w przedszkolu z mamą” – zajęcia adaptacyjne dla 3-latków.

Krzysztof  Chmielarz. Nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1. Jego aktywna praca na rzecz koszykówki zaowocowała licznymi sukcesami uczniów mi.in. III miejsce w Finale Ogólnopolskim Igrzysk Dzieci w koszykówce chłopców 2022 oraz czołowe miejsca w Finałach Wojewódzkich Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej w koszykówce chłopców 2022.

Iwona Psikus. Nauczyciel języka polskiego oraz informatyki w Szkole Podstawowej nr 2. W zawodzie pracuje 34 lata. Pomysłodawca oraz organizator Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego o Powstaniu Wielkopolskim. Społecznie prowadzi koła zainteresowań: informatyczne, teatralne oraz polonistyczne.

Agnieszka Kurkiewicz – Miś. Nauczyciel języka polskiego oraz religii w Szkole Podstawowej nr 4, odznacza się dużym zaangażowaniem i pasją, autorka licznych scenariuszy uroczystości szkolnych i miejskich. Pozyskała środki finansowe na wydanie tomiku poezji ucznia wybitnie uzdolnionego oraz zorganizowała jego promocję.

Jacek Wawrzyniak. Nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 5. Umie znaleźć talenty i pomaga w ich rozwijaniu, o czym świadczą liczne sukcesy uczniów m.in. I Miejsce w Mistrzostwach Polski w Igrzyskach Dzieci w Koszykówce Dziewcząt 3×3. Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Piątka” działającego przy Szkole Podstawowej nr 5.

Monika Dryjańska. Nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 7. Dzięki działalności Pani Moniki w ramach projektu Erasmus+ ,,No place for hate”, szkoła otrzymała prestiżowe wyróżnienie przyznane przez Komisję Europejską za innowacyjne podejście do nauczania European Innovative Teaching Award 2021.

Bogumiła Gruszczyńska -Kozan. Nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 9. Wyróżnia się w działaniach integrujących szkołę ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym. Aktywnie włączyła się w pomoc dzieciom i rodzinom Ukraińskim w adaptacji w nowym miejscu. Przez całe wakacje, po dwie godziny w tygodniu uczyła sześcioro uczniów z Ukrainy.

Beata Ławrynowicz.  Nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej nr 11. Trafnie dobiera metody i formy pracy z uczniami o czym świadczą liczne sukcesy dydaktyczne. Uczniowie Pani Beaty osiągają wysokie wyniki w nauce. Reprezentują szkołę w konkursach o randze miejskiej, powiatowej oraz międzynarodowej, zajmując czołowe miejsca. Jest autorką innowacji pedagogicznych: ,,Matematyka też ma swoje święto ‘’ oraz ,, Matematyka w terenie”.

Magdalena Kościelniak. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Przedszkolu nr 13, od września w Przedszkolu nr 2. Pani Magdalena opracowała i wdrożyła liczne programy autorskie m.in:  Literowa zabawa- kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania w wieku przedszkolnym, Bajkoterapia – metoda wspierająca rozwój dziecka, Roztańczone przedszkolaki i Diagnoza dziecka 5 letniego. 

Natalia Rosińska. Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 3. Jako nauczyciel współorganizujący pomoc psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu   pracuje w dziećmi z dysfunkcjami. Opracowała specjalny program autorski poświęcony pracy z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym.

Martyna Łapka. Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 7. Autor innowacji: „Terapia ręki”, skierowanej do dzieci z problemami w zakresie motoryki małej oraz innowacji „Kodowanie na wesoło”, której głównym celem było szerzenie idei kreatywnej i świadomej pracy z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

Katarzyna Kujawa. Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 10. Dzięki zaangażowaniu Pani Katarzyny młodzi wychowankowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach m.in. zdobycie nagrody głównej – robota do nauki kodowania – Genibota w Code Week oraz III miejsce w XXI Kaliskich Spotkaniach Teatralnych Przedszkolaków 2022 

Marta Kornaszewska. Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 11. Opracowała cykl zabaw badawczych ,,Mały naukowiec”, który ukazał się w czasopiśmie branżowym „Wychowanie w przedszkolu”, oraz nagrała zajęcia badawcze (doświadczenia i eksperymenty), które opublikowane zostały na portalu oświatowym literkaprzedszkole.pl.


List gratulacyjny za otrzymanie  Złotego Medalu za Długoletnią Służbę oraz wyjątkowo sumienne i wzorowe wykonywanie obowiązków zawodowych  otrzymała:

Alicja Baranek. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 7. Dbający o wszechstronny rozwój dziecka, w wysokim stopniu aktywizujący i mobilizujący uczniów do twórczych działań, rozwijania swoich pasji i talentów. Jej uczniowie są laureatami wielu konkursów m.in  Międzynarodowego Konkursu Muzycznego w Belgradzie,  Ogólnopolskiego Konkursu Muzycznego oraz Złota Odznaka w Ogólnopolskim Konkursie Kształcenia Słuchu „Śpiew Ptaków.”

List gratulacyjny za otrzymanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowaniaotrzymała:

Dorota Krzeszowska. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 6 z 34-letnim stażem pracy. Od 2014 r. rozpoczęła przygodę z wolontariatem  i nawiązała współpracę z Fundacją Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio,  a  od 2018 r. ze Stacją Opieki Caritas. Dzięki działaniom Pani Doroty Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. Rataja  podjęła adopcję szkoły w Ngaundaye –(nandy) w Republice Środkowej Afryki.

List gratulacyjny za otrzymanie Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. List gratulacyjny otrzymała:

Anna Pyszel. Nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej z kilkunastoletnim stażem w Szkole Podstawowej nr 9. Oprócz swojej pracy wychowawczej i dydaktycznej prowadzi także zajęcia logopedyczne na poziomie klas I-III. Kreatywna, twórcza, sięgająca po nowości dydaktyczno – wychowawcze. Współzałożyciel zespołu tanecznego ,,Iskierki”. 
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments