Wysokie ceny za ogrzewanie
zdjęcie poglądowe

Nadal nie zostały zatwierdzone nowe taryfy dotyczące cen ogrzewania dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego dla których usługi świadczy Ostrowski Zakład Ciepłowniczy. W zamian władze miasta zaproponowały obniżkę cen, jednak nie obejmie ona wszystkich.

Dzisiaj władze miasta zapowiedziały wdrożenie programu wsparcia dla części mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, który ma przeciwdziałać cenom ciepła w związku z niezatwierdzeniem nowych taryf OZC-u przez URE. Ma on obowiązywać wstecznie, czyli od 1 stycznia do końca sezonu grzewczego, który kończy się 30 kwietnia 2024 roku.

Obniżka, a właściwie „rabat” cen za ciepło do czasu zatwierdzenia przez URE nowych taryf będzie wynosić 23%, czyli równowartość podatku VAT. Nie obejmie ona jednak wszystkich. Trzeba złożyć stosowny wniosek i spełniać kryterium dochodowe.

W ramach Programu pomocą mogą zostać objęte osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji:

  • materialnej – mające trudności finansowe spowodowane przede wszystkim niskimi dochodami, jak również dużymi wydatkami na podstawowe potrzeby zdrowotne, tj. leki, leczenie, rehabilitację,
  • życiowej – osoby niepełnosprawne, przewlekle chore somatycznie lub psychicznie, samotne i pozbawione wystarczającej opieki, zajmujące się osobą niepełnosprawną, dotknięte skutkami katastrof naturalnych lub wyjątkowych zdarzeń losowych – negatywnych, niecodziennych, okazjonalnych, wpływających na sytuację życiową, którym nie można było w żaden sposób zapobiec.

Jak czytamy w regulaminie ma być wprowadzone kryterium dochodowe:

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 2.100 zł,
  • gospodarstwu dwu- lub wieloosobowemu, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza kwoty 1.500 zł.

Ustalając dochód uprawniający do świadczenia pieniężnego należy wziąć pod uwagę wszystkie dochody ze stycznia 2024 r. (np. wynagrodzenie, emerytura, renta, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy), poza świadczeniami, których nie wlicza się do dochodu, określonymi w art. 8 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 901, z późn. zm.). Za dochód uważa się sumę przychodów pomniejszoną o obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Dodatkowo od dochodu odlicza się udokumentowane kwoty poniesionych wydatków na leki, leczenie lub rehabilitację.

Wnioski można składać już od dzisiaj w siedzibie OZC przy ulicy Wysockiej, przy czym dotyczy to odbiorców indywidualnych mających indywidualne umowy. W przypadku mieszkańców bloków spółdzielczych, wspólnot czy MZGM musi zrobić to zarząd takiego podmiotu. Tylko te podmioty są bowiem stronami umowy z OZC.

W związku z wątpliwościami jakie pojawiają się w sprawie mieszkańców mieszkających w blokach, zgodnie z informacją przekazaną przez władze miasta – „indywidualny mieszkaniec bloku nie może samodzielnie złożyć przedmiotowego wniosku. W jego imieniu może zrobić to jedynie zarząd spółdzielni, wspólnoty lub spółki MZGM. Ma to kluczowe znaczenie dla wprowadzenia obniżki, ponieważ tylko te podmioty są stroną umowy z Ostrowskim Zakładem Ciepłowniczym„.

Natomiast zapis regulaminu programu brzmi – W celu skorzystania z Rabatu Wnioskodawca powinien skontaktować się bezpośrednio z Organizatorem ewentualnie, w przypadku przestąpienia do Programu, Odbiorcą ciepła w budynku wielolokalowym w którym zamieszkuje (np. spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe) i złożyć wniosek (na przygotowanym, dostępnym u każdego z tych podmiotów druku), wraz z załącznikami (o ile zgodnie z niniejszym regulaminem są wymagane). Wniosek będzie rozpatrywany w oparciu o jego uzasadnienie, a Organizator będzie mógł wnosić o udzielanie dodatkowych wyjaśnień i przedłożenie dokumentów w celu weryfikacji wniosku, co nie będzie miało wpływu na zmianę terminu jego złożenia (uznawany będzie termin złożenia pierwotnego wniosku).

Należy jednak pamiętać o terminach określonych w programie. Złożenie wniosku, który zostanie rozpatrzony pozytywnie:

  • do 23 lutego 2024 r. – skutkować będzie uwzględnieniem Rabatu w dokumentach sprzedaży za dostawy ciepła zrealizowane w styczniu, lutym, marcu i kwietniu 2024 r. (w tym dokonaniem korekty w dokumentach sprzedaży za styczeń 2024 r.),
  • do 15 marca 2024 r. – skutkować będzie uwzględnieniem Rabatu w dokumentach sprzedaży za dostawy ciepła zrealizowane w marcu i kwietniu 2024 r.,
  • do 15 kwietnia 2024 r. – skutkować będzie uwzględnieniem Rabatu w dokumentach sprzedaży za dostawy ciepła zrealizowane w kwietniu 2024 r.
  • Wnioski składane po 15 kwietnia 2024 r. nie będą rozpatrywane

Dodajmy, że powyższy problem, czyli wysokich cen za ogrzewanie w Ostrowie wynika z niezatwierdzenia złożonego wnioski przez OZC o zmianę taryfy do URE. Urząd skierował do OZC kilka wezwań o uzupełnienie złożonego wniosku i do tej pory nie została zmiana taryfy zatwierdzona. Nie wiadomo też kiedy faktycznie to nastąpi i czy wszystkie dokumenty niezbędne do podjęcia taryfy przez URE są w posiadaniu tego Urzędu.

Zobacz również: Chcą protestować przeciwko OZC i wysokim cenom za ogrzewanie
Subscribe
Powiadom o
2 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments

Czyli kroimy na potęgę osoby które zarabiają więcej.Standard w takich syt. Zmuszam do refleksji OZC oraz Ostrowską spółdzielnie mieszkaniową. Czas się ogarnąć drodzy Państwo ,złożyć brakujące dokumenty, podjąć stosowne kroki. Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa ,niestety tylko wobec prawa !

I to jest dobra wiadomość