Organizacje pozarządowe mogą otrzymać wsparcie z tarczy antykryzysowej. Kwota wnioskowanej pożyczki może wynieść 10% przychodu osiągniętego w 2019r., nie więcej jednak niż 5000 zł.

Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim w związku z COVID-19 wsparcia z tarczy antykryzysowej mogą otrzymać także statutowe organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. oraz ich przychód w poprzednim roku bilansowym nie przekroczył 100 000 zł. Organizacje te mogą wnioskować o umarzalną pożyczkę, która podlega umorzeniu pod warunkiem, że Pożyczkobiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, będzie prowadził działalność gospodarczą lub statutową.

Przesłanki określone dla organizacji pozarządowych spełniają między innymi:

  • Stowarzyszenia
  • Fundacje
  • Kluby sportowe
  • Ochotnicze straże pożarne
  • Koła gospodyń wiejskich
  • Koła myśliwskie
  • Koła łowieckie
  • Parafie

Kwota wnioskowanej pożyczki może wynieść 10% przychodu osiągniętego w 2019r., nie więcej jednak niż 5000 zł.