W związku z naszym artykułem dotyczącym kontroli w zakresie wykorzystania oraz pobrania dotacji oświatowej swoje stanowisko na naszą skrzynkę mailową, w formie sprostowania w tej sprawie, przesłała nam Fundacja Edukacja i Nauka oraz Polsko – Kanadyjska Szkoła Podstawowa, które poniżej publikujemy.

„Szkoła Polsko-Kanadyjska i Fundacja Edukacji i Nauki podkreślają, że wspomniana kontrola nie została prawomocnie zakończona i w świetle prawa nie stanowi żadnych ostatecznych rozstrzygnięć, a jedynie jednostronne – nieuprawnione, nieobiektywne i nierzetelne – wnioski i subiektywne opinie osób przeprowadzających kontrolę.

Ze względu na liczne zastrzeżenia dotyczące m.in. sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych, formy i metodologii sporządzenia protokołu kontroli, a przede wszystkim zastrzeżenia faktyczne i merytoryczne wobec sformułowanych błędnych wniosków pokontrolnych, organ prowadzący Szkołę – zgodnie z regułami określonymi tematyczną uchwałą Rady Miejskiej – skorzystał z możliwości odmowy podpisania protokołu kontroli oraz wniesienia zastrzeżeń, co zostało przekazane pisemnie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i nadal toczy się w tej sprawie korespondencja z Urzędem Miejskim.

Na obecnym etapie kontroli – niezakończonej prawomocnie ani na poziomie administracyjnym Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski ani zewnętrznych instytucji odwoławczych i sądowych (takich jak Samorządowe Kolegium Odwoławcze czy Wojewódzki Sąd Administracyjny) – beneficjent dotacji nie ma wiążących obowiązków prawnych do zwrotu dotacji. Nie ma też żadnych podstaw prawnych i administracyjnych ani żadnych prawomocnych i ostatecznych rozstrzygnięć odpowiednich organów uprawniających do „samodzielnego” zwrotu dotacji.

Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Prezydenta Miasta oraz inne upoważnione organy zewnętrzne (administracyjne i sądowe), uprzejmie prosimy media i osoby publiczne o obiektywizm i powściągliwość w formułowaniu tez i ferowaniu wyroków dotyczących sprawy, gdyż przesądzanie racji przed prawomocnym zakończeniem procedur kontrolnych i prawnych mogą skutkować publicznym przedstawieniem nieprawdziwego, zafałszowanego i krzywdzącego obrazu Szkoły i jej funkcjonowania, a w konsekwencji naruszeniem dóbr osobistych.

Jednocześnie za względu na trwające w odpowiednich instytucjach procedury formalno-prawne, do czasu prawomocnego zakończenia sprawy Szkoła ani Fundacja nie ma możliwości udzielenia szczegółowych informacji, ze spokojem i cierpliwością oczekując na dalsze procedury i ostateczne, całościowe rozstrzygnięcie sprawy, zgodnie z przysługującą procedurą odwoławczą i uprawnieniami odpowiednich kompetentnych organów.

Zgodnie z zasadami Prawa prasowego wnosimy, aby w sposób obiektywny przedstawić medialnie całą sytuację, z poszanowaniem zasad równości stron, w tej niezakończonej jeszcze – pod względem odwoławczym i prawnym – procedurze.

Polska-Kanadyjska Szkoła Podstawowa i Fundacja Edukacji i Nauki„.


O sprawie pisaliśmy w artykule Polsko-Kanadyjskiej Szkoła Podstawowa. Pół miliona dotacji nie zostało do tej pory zwrócone, w którym oparliśmy się na udzielonych nam odpowiedziach na pytania, które przesłaliśmy do Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments