Wracamy do sprawy stwierdzonych nieprawidłowości podczas kontroli w zakresie wykorzystania oraz pobrania dotacji oświatowej, która była przeprowadzona w Polsko – Kanadyjska Szkole Podstawowej.

W 2022 roku przeprowadzono 4 kontrole w zakresie prawidłowości wykorzystania oraz pobrania dotacji oświatowej, a kontrole dotyczyły roku 2021. Jak się okazuje, aż w 3 przypadkach kontrole wykazały nieprawidłowości w zakresie pobrania i wykorzystania dotacji. W styczniu władze miasta poinformowały, że „W przypadku Szkoły Podstawowej Spółdzielni Oświatowej EDUKATOR zakwestionowana kwota została zwrócona w całości. Organ prowadzący Niepubliczne Przedszkole Sowy i Sówki poprosił o możliwość zwrotu zakwestionowanej kwoty w ratach. Ww. podmiot dokonuje zwrotu w miesięcznych ratach począwszy od lipca 2022 r. Na dzień 21 grudnia 2022 r. zwrotu nie dokonał organ prowadzący Polsko – Kanadyjską Szkołę Podstawową”.

Dlatego też zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego w Ostrowie z pytaniami dotyczącymi rozliczeń oraz przyznawania dotacji oświatowych.

Jak wynika z udzielonej nam w piątek, 10 lutego odpowiedzi – „zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 2082 ze zm.) ustalony został krąg podmiotów publicznych oraz niepublicznych – prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego, którym przyznano prawo do otrzymywania dotacji oświatowej z właściwych budżetów jednostek samorządu terytorialnego”.

Po stronie samorządów czyli między innymi miasta Ostrowa Wielkopolskiego przewidziano obowiązek udzielania dotacji szkołom przedszkolom czy innym placówkom. Dotacja oświatowa przekazywana jest na faktyczną liczbę uczniów.

I tak, gmina ma obowiązek dotować inne niż samorządowe – publiczne i niepubliczne:

  1. przedszkola,
  2. inne formy wychowania przedszkolnego,
  3. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
  4. szkoły podstawowe.

Przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wyczerpująco również określają również przesłanki wstrzymania dotacji. Zgodnie z art. 37 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja może zostać wstrzymana (pod pewnymi warunkami):

  1. placówkom oświatowo-wychowawczym, w tym szkolnym schroniskom młodzieżowym, umożliwiającym rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
  2. poradniom psychologiczno-pedagogicznym, w tym poradniom specjalistycznym udzielającym dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
  3. placówkom zapewniającym opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
  4. bibliotekom pedagogicznym,
  5. niepublicznym szkołom, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

Jak czytamy dalej w udzielonej nam odpowiedzi – „zgodnie z wyżej wymienionym przepisem Urząd nie może wstrzymać dotacji Fundacji Edukacji i Nauki. Polsko-Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. A.Bella, dla której organem prowadzącym jest Fundacja Edukacji i Nauki w 2021 r. otrzymała 901 903,49 zł, w tym: 711 693,46 zł na uczniów pełnosprawnych oraz 190 210,03 zł na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W związku z otrzymywaną dotacją oświatową organ dotujący może kontrolować prawidłowość pobrania i wykorzystania udzielonych dotacji. Osoby upoważnione zaś mają prawo wglądu do prowadzonej dokumentacji organizacyjnej, finansowej i przebiegu nauczania. Kontrola ta może obejmować 5 lat budżetowych poprzedzających rok budżetowy, w którym jest ona prowadzona. W ramach procesu kontroli osoby upoważnione do kontroli mają również prawo do przeprowadzenia oględzin obiektów oraz składników majątkowych (por. wyrok WSA w Warszawie z 9 lipca 2020 r. (VIII 43/20, Legalis)”.

Przebieg kontroli dokumentowany jest w protokole i jak czytamy w udzielonej nam odpowiedzi „został przekazany prezesowi Fundacji Edukacji i Nauki, który odmówił jego podpisania. Należy zauważyć, iż odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli”.

Urząd Miejski informuje nas również -„Kontrola w Fundacji Edukacji i Nauki została zakończona, a zakwestionowane wydatki jako wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem nie zostały zwrócone do Urzędu Miejskiego (pogrubienie redakcja)”.

W związku z brakiem zwrotu cześć dotacji, zapytaliśmy jak wygląda kwestie wyegzekwowania tych należności. Jak nas poinformowano – „Zgodnie z art. 252 ustawy o finansach publicznych, dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane w nadmiernej wysokości, podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Kwota zakwestionowanych wydatków w przypadku Polsko – Kanadyjskiej Szkoły Podstawowej to 523 305,69 złotych”.

Kolejnym etapem dochodzenia zwrotu dotacji będzie wszczęcie postępowania administracyjnego, które zgodnie z orzecznictwem nie stanowi przedłużenia kontroli. Efektem postępowania administracyjnego będzie zaś wydanie decyzji administracyjnej określającej wysokość dotacji podlegającej zwrotowi do Urzędu Miejskiego”.

Zwróciliśmy się również z „podesłanie pełnej listy wniosków pokontrolnych”, jednak nie zostały nam przesłane. Jak wynika bowiem z nieoficjalnych informacji do których dotarliśmy mogło dojść m.in. do wystawiania faktur, „za wykonanie czynności, które nie zostały potwierdzone w trakcie kontroli”. Dodajmy, że spółka, która wystawiła faktury na kwotę ponad 38 tys. zł ma siedzibę pod tym samym adresem, co fundacja prowadząca szkołę. Pozostałe faktury miały być wystawione przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Łącznie faktury takie miały być wystawione na kwotę 74 150zł.

Dlatego też zapytaliśmy czy podjęto kroki prawne np. powiadomienie Prokuratury, czy Urzędu Skarbowego o tych nieprawidłowościach, gdyż mogło dojść tutaj m.in. do poświadczenia nieprawdy. Jak nas poinformowano – „Urząd Miasta nie powiadomił jeszcze prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, ani urzędu skarbowego. Tak jak wyżej zostało przekazane Urząd jest na etapie wszczęcia postępowania administracyjnego”.

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim poinformował nas również, że „odnośnie planu kontroli na 2023 r. nie zostały podjęte jeszcze decyzje, które placówki oraz za jakie lata będą kontrolowane”.

W roku 2022 organ prowadzący Polsko – Kanadyjską Szkołę Podstawową otrzymał 1 484 548,08 złotych, w tym: 1 262 067,72 złotych na uczniów pełnosprawnych oraz 222 480,36 złotych na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Również stosowna dotacja zostanie przyznana w tym roku, gdyż jak już zaznaczyliśmy to powyżej „Urząd nie może wstrzymać dotacji”.

Zobacz również: Już 5 ostrowskich radnych może stracić mandaty


AKTUALIZACJA:

W związku z naszym artykułem dotyczącym kontroli w zakresie wykorzystania oraz pobrania dotacji oświatowej swoje stanowisko na naszą skrzynkę mailową, w formie sprostowania w tej sprawie, przesłała nam Fundacja Edukacja i Nauka oraz Polsko – Kanadyjska Szkoła Podstawowa, które poniżej publikujemy. Zostało ono również opublikowane w osobnym artykule.


„Szkoła Polsko-Kanadyjska i Fundacja Edukacji i Nauki podkreślają, że wspomniana kontrola nie została prawomocnie zakończona i w świetle prawa nie stanowi żadnych ostatecznych rozstrzygnięć, a jedynie jednostronne – nieuprawnione, nieobiektywne i nierzetelne – wnioski i subiektywne opinie osób przeprowadzających kontrolę.

Ze względu na liczne zastrzeżenia dotyczące m.in. sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych, formy i metodologii sporządzenia protokołu kontroli, a przede wszystkim zastrzeżenia faktyczne i merytoryczne wobec sformułowanych błędnych wniosków pokontrolnych, organ prowadzący Szkołę – zgodnie z regułami określonymi tematyczną uchwałą Rady Miejskiej – skorzystał z możliwości odmowy podpisania protokołu kontroli oraz wniesienia zastrzeżeń, co zostało przekazane pisemnie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i nadal toczy się w tej sprawie korespondencja z Urzędem Miejskim.

Na obecnym etapie kontroli – niezakończonej prawomocnie ani na poziomie administracyjnym Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski ani zewnętrznych instytucji odwoławczych i sądowych (takich jak Samorządowe Kolegium Odwoławcze czy Wojewódzki Sąd Administracyjny) – beneficjent dotacji nie ma wiążących obowiązków prawnych do zwrotu dotacji. Nie ma też żadnych podstaw prawnych i administracyjnych ani żadnych prawomocnych i ostatecznych rozstrzygnięć odpowiednich organów uprawniających do „samodzielnego” zwrotu dotacji.

Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Prezydenta Miasta oraz inne upoważnione organy zewnętrzne (administracyjne i sądowe), uprzejmie prosimy media i osoby publiczne o obiektywizm i powściągliwość w formułowaniu tez i ferowaniu wyroków dotyczących sprawy, gdyż przesądzanie racji przed prawomocnym zakończeniem procedur kontrolnych i prawnych mogą skutkować publicznym przedstawieniem nieprawdziwego, zafałszowanego i krzywdzącego obrazu Szkoły i jej funkcjonowania, a w konsekwencji naruszeniem dóbr osobistych.

Jednocześnie za względu na trwające w odpowiednich instytucjach procedury formalno-prawne, do czasu prawomocnego zakończenia sprawy Szkoła ani Fundacja nie ma możliwości udzielenia szczegółowych informacji, ze spokojem i cierpliwością oczekując na dalsze procedury i ostateczne, całościowe rozstrzygnięcie sprawy, zgodnie z przysługującą procedurą odwoławczą i uprawnieniami odpowiednich kompetentnych organów.

Zgodnie z zasadami Prawa prasowego wnosimy, aby w sposób obiektywny przedstawić medialnie całą sytuację, z poszanowaniem zasad równości stron, w tej niezakończonej jeszcze – pod względem odwoławczym i prawnym – procedurze.

Polska-Kanadyjska Szkoła Podstawowa i Fundacja Edukacji i Nauki
Subscribe
Powiadom o
2 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments

A to może koleżanka czy kolega pani prezy… dent? To da się zakopać i słuch po 500tyś. zniknie a w mediach uśmiech i radość jak to się dba o nasz „przyjazny” Ostrów – przyjazny dla niektórych kieszeni i kolegów 😀 😀

Ale że za drobne pół miliona zdefraudowanych pieniędzy urząd nie skierował sprawy do prokuratury? Bogaty samorząd mamy.