Ze względu na epidemię koronwirusa Starostwo Powiatowe w Ostrowie nie będzie naliczać kar interesantom, którzy w ciągu miesiąca od sprowadzenia nie zarejestrują pojazdu lub nie powiadomią o wyrejestrowaniu. Decyzja władz powiatu ma przyczynić się do ograniczenia ilości interesantów. A właśnie formalności związane z rejestracją pojazdów, wyrejestrowaniem generowały największy potok interesantów z całego powiatu w budynku Starostwa Powiatowego.

Obowiązujące od niedawna przepisy nałożyły dodatkowe obowiązki dyscyplinujące na właścicieli pojazdów. Niespełnieni ich obostrzone było rygorem kar finansowych. Przepisy przyjęte przez Sejm stanowią, że:  1.Będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE po 11 lutego 2020 roku wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 (Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym)  w ciągu 30 dni od jego sprowadzenia nie zarejestrowały pojazdu na terytorium RP lub 2.Zakupiły/sprzedały pojazd zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po 11 lutego i wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 (Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym) w ciągu 30 dni nie zawiadomiły starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

– Na podstawie art. 189e Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, informuję, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną koronawirusem Covid-19 oraz ograniczeniem funkcjonowania Referatu Rejestracji Pojazdów wobec osób, wymienionych powyżej nie będą wymierzane kary finansowe – mówi Przemysław Krysztofiak dyrektor Wydziału Usług Społecznych Starostwa Powiatowego.

Decyzja ta nie znosi zupełnie obowiązku, ale przesuwa go do czasu w którym Referat Rejestracji Pojazdów zacznie pracować w normalnym trybie. W związku z tym obowiązek rejestracji pojazdu lub jego zbycia/nabycia należy dopełnić w ciągu 30 dni od dnia, kiedy przestaną obowiązywać ograniczenia w pracy Referatu Rejestracji Pojazdów. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku w drugim (przesuniętym) terminie, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji nakładającej karę finansową. W celu dotrzymania wszystkich terminów, prosimy na bieżąco śledzić publikowane komunikaty.