Przewodniczący Rady Miejskiej Ostrowa Marian Herwich podczas trwającej właśnie LIII Sesji Rady Miejskiej podsumował kończącą się VII kadencję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

 

„W VII kadencji trwającej w latach 2014-2018 Rada Miejska w tym okresie odbyła 52 sesje robocze oraz 4 sesje uroczyste. Z okazji święta miasta odbyły się 3 sesje uroczyste. Zorganizowana została również uroczysta sesja z okazji 25-lecia samorządności.

Podczas roboczych posiedzeń sesji rada podjęła 616 uchwał oraz 1 apel. W dniu dzisiejszym podejmiemy jeszcze 15 uchwał.

Najwięcej uchwała podjęto w sprawie budżetu bo aż 98 oraz innych sprawach między innymi:

– uhonorowania, przyznania medali, obchodów, symboli miejskich 28 uchwał;
– wyborczych do samorządu terytorialnego, w radzie miejskiej, rada osiedli i ławników 53 uchwały;
– udziału w dotacji, pomocy finansowej, pożyczek 39 uchwał;
– programów gminnych, społeczno-gospodarczych, planów wieloletnich 42 uchwały;
– sprawozdawczych 13 uchwał;
– podatkowych 40 uchwał;
– planów zagospodarowania przestrzennego 33 uchwały;
– nazewnictwa ulic i rond 37 uchwał;
– oświatowych, świadczeń społecznych 39 uchwał;
– gospodarki odpadami 9 uchwał;
– opłat, cen 27 uchwał;
– porozumień z innymi samorządami i jednostkami 25 uchwał;
– statutowych regulaminowych 26 uchwał;
– Zarządu Dróg 3 uchwały;
– skarg obywateli 16 uchwał;
– współpracy z organizacjami pozarządowymi, porządkowymi, gruntowymi, najmu lokalu, rewitalizacji, kategorii dróg, petycji, udział w stowarzyszeniach i związkach, innych sprawach.

W okresie siódmej kadencji rada nadała 3 tytułu honorowego obywatela miasta Ostrowa Wielkopolskiego, przyznała 8 medali Republiki Ostrowskiej i 12 medali Za Zasługi dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

W okresie sprawozdawczym rada nadała nazwy ulicom, rondom i jednemu skwerowi. 

W VII kadencji odbyło się 400 posiedzeń Komisji Rady Miejskiej, a komisja rewizyjna przeprowadziła 57 kontroli.
– komisja budżetu i finansów odbyła 49 posiedzeń. Frekwencja radnych wyniosła 86%.
– komisja działalności gospodarczej, ładu przestrzennego i gospodarki gruntami odbyła 49 posiedzeń. Frekwencja radnych wyniosła 88,19%.
– komisja edukacji, kultury fizycznej i sportu odbyła 43 posiedzenia. Frekwencja radnych wyniosła 90,20%.
– komisja polityki społecznej, ochrony środowiska odbyła 43 posiedzenia. Frekwencja radnych wyniosła 90%.
– komisja bezpieczeństwa i porządku publicznego odbyła 43 posiedzenia i frekwencja radnych wyniosła 95%.
– komisja rewizyjna odbyła 111 posiedzeń i frekwencja radnych wyniosła 97,80%.
– komisja doraźna do spraw nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych 25 posiedzeń. Frekwencja radnych wyniosła 91,23%.
– doraźna komisja statutowa odbyła 37 posiedzeń. Frekwencja radnych wyniosła 98%.

W okresie VII kadencji radni opuścili 25 razy sesje rady miejskiej co stanowi 2,09%.

Radni na sesjach oraz w okresie między sesyjnym złożyli 648 interpelacji i 200 wniosków.”

 
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments