Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przyjęła budżet na rok 2020 oraz podjęła także uchwały zmieniające wysokości podatków i opłat na 2020 rok – podatki od nieruchomości, od środków transportowych, rolny oraz opłaty: za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za usługi cmentarne.

Dla wielu jednostek samorządu terytorialnego w kraju przygotowanie budżetu na 2020 rok to spore wyzwanie. Biorąc pod uwagę nie tylko oczekiwania społeczeństwa, radnych i samych włodarzy gmin, miast i powiatów, ale i aktualną sytuację finansową można powiedzieć, że z wielu pomysłów trzeba zrezygnować, ewentualnie odłożyć je na lata następne. Ubytki w podatku dochodowym od osób fizycznych, podwyżki wynagrodzeń np. w oświacie czy podniesienie płacy minimalnej oraz podwyżki cen energii skutkujące wzrostem kosztów usług powodują niebezpiecznie dużą rozpiętość pomiędzy dochodami a wydatkami.

Radni Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 30 grudnia 2019 roku solidaryzując się z innymi samorządami zrzeszonymi w ramach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski wydali oświadczenie w sprawie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Jednogłośnie przyjęty przez Radę budżet na 2020 rok po stronie dochodów opiewa na kwotę 93.500.121 zł, a po stronie wydatków to kwota 91.074.513 zł. Nadwyżka budżetu w kwocie 2.425.608 zł przeznaczona jest na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji obligacji. W ramach środków na 2020 rok aż 21.780.470 zł to zadania zlecone. Na wydatki majątkowe na dzień 1 stycznia 2020 r. wygospodarowano 8.000.000 zł, z czego 6.491.800 zł to wydatki inwestycyjne.

Najważniejsze inwestycje roku 2020, które znalazły się już w budżecie to:

 • przebudowy dróg gminnych: ul. Krótkiej w Nowych Skalmierzycach – 600.000 zł; ul. Wierzbowej w Węgrach – 210.000 zł; ul. Słonecznej w Fabianowie – 2.050.000 zł (w tym dofinansowanie z PROW – 1.364.976 zł);
 • adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach na cele przedszkolne – 1.000.000 zł;
 • budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach na potrzeby najmłodszych dzieci szkolnych i przedszkolaków – 200.000 zł;
 • stworzenie poczekalni w budynku dworca w Nowych Skalmierzycach – 546.000 zł (w tym dofinansowanie z WRPO – 399.228,65 zł);
 • budowa miejsc rekreacji: placu zabaw w Gostyczynie – 60.000 zł; placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Śmiłowie – 60.000 zł; wiat rekreacyjnych z placami zabaw i zagospodarowaniem terenu w Węgrach i Mącznikach – 238.600 zł; wiaty rekreacyjnej z zagospodarowaniem terenu w Gałązkach Małych – 60.000 zł;
 • budowa boiska do piłki siatkowej na Stadionie Miejsko-Gminnym w Nowych Skalmierzycach – 75.000 zł;
 • wykonanie systemu nawadniania płyty boiska na Stadionie Miejsko-Gminnym w Nowych Skalmierzycach – 124.000 zł;
 • modernizacja skateparku w Nowych Skalmierzycach – 300.000 zł;

Ważne wydatki majątkowe:

 • dotacje dla Powiatu Ostrowskiego na remonty dróg powiatowych – 600.000 zł;
 • budowa lewoskrętu z drogi krajowej nr 25 do Fabianowa – dotacja dla GDDKiA 100.000 zł;
 • program budowy zbiorników na wodę deszczową przeznaczony dla osób fizycznych – 100.000 zł;
 • kontynuacja programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne – 300.000 zł;
 • kontynuacja programu wymiany kotłów na ekologiczne – 300.000 zł;
 • remont dachu zabytkowego kościoła parafialnego w Ociążu (w ramach ochrony zabytków) – 100.000 zł.

Władze gminy liczą na zwiększenie w trakcie roku wydatków inwestycyjnych o wolne środki.

Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce podjęła także uchwały zmieniające wysokości podatków i opłat na 2020 rok – podatki od nieruchomości, od środków transportowych, rolny oraz opłaty: za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za usługi cmentarne.

Dotychczasowe stawki podatku od nieruchomości zostały podwyższone przeciętnie o 2,5%. Wyjątek stanowią grunty pozostałe – opłata wzrośnie z 0,20 zł do 0,21 zł za 1 m2 powierzchni.

Średnio o tyle samo procent wzrosną podatki od środków transportowych (niezmieniane od roku 2014 roku), za wyjątkiem samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton. W tym przypadku wzrosły one po 100 zł dla każdej z kategorii.

Dla celów wymiaru podatku rolnego obniżono z 58,46 zł do 52,00 zł średnią cenę skupu żyta publikowaną przez GUS, której równowartość 2,5 kwintala stanowi wymiar podatku za 1 ha przeliczeniowy.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została podniesiona o 4,00 zł, tj. z 14,00 zł do 18,00 zł na mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. Jednym z powodów wzrostu stawki jest wprowadzenie na gminy obowiązku selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji, co powoduje zwiększenie kosztów funkcjonowania systemu. Poza tym systematycznie wzrasta ilość odbieranych odpadów, koszty pracy, transportu oraz usług obcych w stosunku do poprzedniej, zawartej w połowie 2017 roku umowy na świadczenie usługi zbierania odpadów. Podwyżka nie dotyczy potencjalnego wzrostu kosztów zagospodarowania odpadów przez Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim, które to gmina ponosi odrębnie za każdą tonę dostarczanych odpadów. Należy więc w niedalekiej przyszłości liczyć się z kolejnym wzrostem opłaty w przypadku podwyżki stawki za 1 tonę odprowadzanych odpadów do w/w spółki. Wyjątek stanowią osoby zamieszkujące budynki jednorodzinne korzystające z kompostowników – wobec takich gospodarstw radni podjęli decyzję o przyznaniu ulgi wynoszącej 1,00 zł od mieszkańca. W przypadku chęci skorzystania z upustu zainteresowani muszą złożyć w urzędzie nową deklarację na gospodarowanie odpadami komunalnymi (pozostałe osoby nie muszą jej składać). Natomiast w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny stawka wyniesie aż 50,00 zł od osoby.

Zmiany zostały wprowadzone również w wysokości stawek za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym w Nowych Skalmierzycach – wzrosły opłaty m.in. za miejsce pod groby, wydanie zezwolenia na wybudowanie pomnika czy wykopanie grobu. Na tym samym poziomie pozostało wynajęcie domu przedpogrzebowego oraz chłodziarek do przechowania zwłok. Wszelkie formalności związane z pochówkiem na Cmentarzu Komunalnym należy załatwiać w Urzędzie Stanu Cywilnego.
ŹRÓDŁOUMiG Nowe Skalmierzyce
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments