Kolejny rekordowy budżet zarówno pod względem wielkości, jak i przeznaczenia środków na inwestycje zrealizuje w 2019 r. gmina Przygodzice. Samorząd planuje wydać na nie ponad 19 mln zł.

Bardzo ważnym tegorocznym wyzwaniem dla samorządu gminy będzie rewitalizacja schroniska młodzieżowego w Ludwikowie. Wartość tego projektu ma wynieść 1,5 mln zł przy prawie 1,2 mln zł dofinansowaniu.

– Korzystamy z ostatniej szansy, by odnowić, a tym samym ocalić dawne schronisko młodzieżowe. Wcześniej nie było takiej możliwości – przekonuje wójt Krzysztof Rasiak.

Wśród istotnych pozycji ujętych w planach inwestycyjnych gminy Przygodzice na rok 2019 znalazły się jeszcze m.in: realizacja sztandarowego projektu montażu odnawialnych źródeł energii na terenie całej gminy, przebudowa drogi gminnej na odcinku z Wysocka Małego do Smardowa, zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ośrodku „Lido” w Antoninie – wykonanie tam ścieżki rekreacyjnej, wspomniana już rewitalizacja schroniska młodzieżowego w Ludwikowie wraz z odnową dworca kolejowego w Antoninie. Modernizacja czeka jeszcze Szkołę Podstawową w Przygodziczkach.

Ostatnie lata to dynamiczny wzrost inwestycji w gminie Przygodzice, który jest m.in. pokłosiem pozyskania przez samorząd wielu środków zewnętrznych – pozabudżetowych.
Gmina pozyskuje dofinansowania z wielu źródeł i kieruje się zasadą, aby nie dopuścić do niewykorzystania dostępnych funduszy zewnętrznych.

15 lat temu, kiedy Polska wstępowała do Unii Europejskiej, budżet gminy Przygodzice wynosił 18,4 mln złotych. Dziś ten sam budżet urósł do 67. mln złotych.
Przygodzice przodują wśród wszystkich samorządów Aglomeracji Ostrowsko-Kaliskiej pod względem udziału środków UE na jednego mieszkańca. Wartość ta wynosi – 1 068,61 zł.
Projekt budżetu gminy Przygodzice został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Inwestycje z dotacjami

Budowy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w ośrodku Lido w Antoninie i w Ludwikowie
Dotacje: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – 266966 zł i Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” – 300 tys. zł
Inwestycje będą realizowane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo dla Doliny Baryczy.

Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Dębnicy (prace wykończeniowe)
Dotacja PROW – 500 tys. zł.

Rewitalizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ludwikowie i dworca kolejowego w Antoninie
Dotacja Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) i ZIT Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – 2399873,66 zł

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Przygodziczkach
Dotacja w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego” pilotowana przez gminę Przygodzice” (lidera projektu) – 4349184,45 zł. Partnerami projektu są gminy: Odolanów, Nowe Skalmierzyce i Ostrów Wielkopolski.

„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału Odnawialnych Źródeł Energii w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Przygodzice”
Planowane wydatki na budowę mikroinstalacji OZE wyniosą 7655420,50 zł. Pokryte będą z przyznanej dotacji w wysokości 5 914 957,05 zł oraz wkładu mieszkańców – 1740463,45 zł.

Na 28 miejscu listy rankingowej wśród wielkopolskich gmin sklasyfikowana jest inwestycja dotycząca przebudowy drogi gminnej na odcinku z Wysocka Małego do Smardowa. Wnioskowana kwota z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 wynosi 1088077 zł. Gmina ubiega się również o dotację do przebudów dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

 

Planowane wydatki
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments