Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt

Opublikowany został komunikat przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie kontroli w Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt.

Poniżej publikujemy pełną treść przesłanej nam informacji z kontroli:

KOMUNIKAT z kontroli w schronisku dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanym na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski, przeprowadzonej w związku z uśpieniem psów w miesiącu sierpniu 2019 r. w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 16 sierpnia 2019 roku wydał zarządzenie 640/VIII/2019 powołujące komisję doraźną ds. przeprowadzenia kontroli w schronisku dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanym na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski w związku z uśpieniem psów w miesiącu sierpniu w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. W skład zespołu weszli:

– Eliza Dembna, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

– Włodzimierz Szymanowski, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

– Malwina Jędrzejak, kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

natomiast nadzór nad sprawnym działaniem komisji pełnił Mikołaj Kostka, I Zastępca Prezydenta Miasta.

W dniu 19 sierpnia 2019 roku komisja powołana przez Prezydenta Miasta w ww. składzie przeprowadziła kontrolę doraźną dot. „psów z Młynowa” w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt zlokalizowanym w Wysocku Wielkim. Kontrola odbyła się przy udziale Pani Agnieszki Nowickiej, kierownika schroniska oraz Pana Patryka Łagodzkiego, lekarza weterynarii. Kierownik schroniska przedstawiła dokumentację związaną z 7. psami odłowionymi we wsi Młynów (Gmina Ostrów Wielkopolski) w okresie od 24 do 30 lipca br. oraz złożyła stosowne wyjaśnienia.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ppkt 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122 z późn. zm.) zabrania się zabijania zwierząt, z wyjątkiem: działań niezbędnych do usunięcia poważnego zagrożenia sanitarnego ludzi lub zwierząt oraz usuwania osobników bezpośrednio zagrażających ludziom lub innym zwierzętom, jeżeli nie jest możliwy inny sposób usunięcia zagrożenia.

Zgodnie z § 2 pkt 1g „Regulaminu Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim” jednym z podstawowych zadań schroniska jest: usypianie w sposób humanitarny zwierząt nieuleczalnie chorych, ślepych miotów oraz wyjątkowo agresywnych (dotyczy psów i kotów) zagrażających personelowi schroniska i innym zwierzętom tam bytującym.

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, złożonych wyjaśnień przez prowadzących schronisko dla bezdomnych zwierząt oraz przedstawionych dokumentów, mając na uwadze dobro psów przebywających w schronisku oraz zachowanie obowiązujących norm bezpieczeństwa ludzi oraz zwierząt, komisja doraźna powołana przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na mocy Zarządzenia nr 640/VIII/2019 z dn. 16 sierpnia 2019r. nie stwierdziła nieprawidłowości / niezgodności w kwestii dokonania eutanazji 2. psów będącej tematem doniesień medialnych.

Podczas kontroli w dniu 19 sierpnia 2019 roku, kierownik schroniska przedstawiła także „Protokół z kontroli doraźnej nr 1/OM/2019 przeprowadzonej w dniu 14 sierpnia 2019 roku” przez Inspekcję Weterynaryjną Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim. W ww. protokole dokonano opisu stanu faktycznego oraz zapisano, iż: „Według wyjaśnień osób prowadzących Schronisko psy będące powodem medialnego doniesienia zostały uśpione zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019r., poz. 122.) który mówi, że: zabrania się zabijania zwierząt, z wyjątkiem: usuwania osobników bezpośrednio zagrażających ludziom lub innym zwierzętom, jeżeli nie jest możliwy inny sposób usunięcia zagrożenia.” W protokole nie stwierdzono niezgodności oraz nie wniesiono uwag i zastrzeżeń kontrolowanego do niniejszego protokołu.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

O sprawie uśpienia dwóch psów pisaliśmy TUTAJ>>>
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments