W wykazie prac legislacyjnych pojawił się nowy projekt dotyczący zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zaproponowano rozwiązanie ustanowienie minimalnego wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w wysokości 250 zł.

– W okresie ostatnich lat zasady waloryzacji świadczeń i mechanizm jej przeprowadzania były przedmiotem licznych zmian idących w kierunku poprawy sytuacji osób pobierających najniższe świadczenia emerytalno-rentowe. Pomimo tego, wysokość tych świadczeń wciąż uznawana jest za niewystarczającą w odniesieniu do kosztów utrzymania – czytamy w opublikowanej informacji w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

W związku z tym, w ramach waloryzacji świadczeń w 2023 r., proponuje się modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji wynikających z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.


Jak można przeczytać zmiany te będą polegały w szczególności na:

  • podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do:
    o 1588,44 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,
    o 1191,33 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 250 zł.

Proponowane rozwiązanie jak czytamy ma zapewnić zachowanie realnej wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego przy jednoczesnym dodatkowym wsparciu świadczeniobiorców o najniższych świadczeniach.

Obecnie prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi 113,8%. Jednocześnie proponuje się, aby gwarantowana kwota podwyżki wynosiła 250 zł.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments