ZUS Ostrów Wielkpolski
ZUS Ostrów Wielkpolski

Możliwość odroczenia terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych – to udogodnienia dla przedsiębiorców w związku z występowaniem w Polsce koronawirusa.

Zgodnie z nowym zarządzeniem ZUS, przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z uproszczonego wniosku o odroczenie o trzy miesiące terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty należności w układach ratalnych.

Odroczenie terminu płatności w uproszczonym trybie, będzie dotyczyło składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r. oraz zawartych już układów ratalnych i odroczeń z terminami płatności od marca do maja 2020 r.

Przedsiębiorca, który skorzysta z odroczenia terminu płatności składek lub układów ratalnych, może liczyć na wstrzymanie postępowania przedegzekucyjnego, egzekucyjnego oraz sankcji.

Zgodnie z przepisami odroczenie może dotyczyć składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Jeśli chcesz skorzystać z ulg, złóż odpowiedni wniosek w tej sprawie, który można przesłać elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS lub wysłać pocztą. Jeżeli prowadzimy pełną księgowość, do wniosku musimy dołączyć sprawozdanie finansowe za 2018 lub 2019 r. Skany dokumentów możena dołączyć do wniosku w portalu PUE ZUS.

We wniosku musimy wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową naszej firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności. Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. Będziemy musieli więc złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące pomocy publicznej.

Jeżeli ZUS pozytywnie rozpatrzy wniosek, wyśle umowę wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej na wskazany adres e-mail lub pocztą.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy sytuacja finansowa nie ulegnie poprawie, będziesz móżna wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.